Alemiyye Der-Sitâyeş-i Merhûm ve Mağfûr Muhammed Paşa Eş-Şehir Bi-Diyârbekrî ‘Aleyhi’r-Rahme