Kalemiyye Der-sitâyeş-i Merhûm ve Mağfûr Muhammed Paşa eş-Şehir Bi-Diyârbekrî ‘Aleyhi’r-Rahme